Saturday, March 15, 2008

Epekto ng musika sa pag-aaral


Introdusksyon: ang research na ito ay tungkol sa epekto ng nusika sa pag-aaral ng mga estudyante.
Paglalahad ng suliranin: Dito ay malalaman kung ano ba talaga ang kahalagahan ng musika sa
ibang mg estudyanteng mahilig sa musika.
Layunin: upang mabigyang linaw ang ibang katanungan tungkol sa epekto ng musika sapag-aaral
Ang tugtugin o musika, kadalasan na isang sining/libangan, ay isang kabuuang panlipunang katotohanan na nagkaiiba ang mga kahulugan ayon sa kapanahunan at kultura," sang-ayon kay Jean Molino. Kadalasang pinagkakaiba ito sa ingay. Sang-ayon sa musikolohista na si Jean-Jacquse Nattiez: "Ang hangganan sa pagitan ng musika at ingay ay palaging kultura ang nagbibigay kahulugan--na nagpapahiwatig na, kahit sa loob ng nag-iisang lipunan, ang hangganan na ito ay hindi palaging dumadaan sa parehong lugar; sa madaling salita, bihira ang pagkakaisa.... Sa lahat ng pangyayari, wala ni isa at interkultural unibersal na kaisipan na nagbibigay kahulugan kung ano ang musika


malaki ang epekto ng musika sa kabataan dahil naiimpluwensihan sila ng malaki..

No comments: